K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Nazwa
Nazwa
BIP.gov.pl

  Nabór listopad 2015

  Termy Cieplickie Spółka z o.o. w Jeleniej Górze prowadzi nabór na następujące stanowisko:

  SPECJALISTA DO SPRAW EKSPLOATACJI OBIEKTÓW SPORTOWYCH – numer referencyjny O/E – 11.15 – 01

  Opis stanowiska:
  Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem obiektów sportowych oraz nad pracą pracowników obsługi. Do głównych zadań pracownika będzie należało ponadto wykonywanie następujących obowiązków:

  • Prowadzenie całokształtu spraw związanych z prawidłową eksploatacją obiektów i terenów zarządzanych przez  Pracodawcę,
  • Zaopatrywanie w materiały i sprzęt niezbędny do remontów, napraw konserwacji i eksploatacji urządzeń, terenów i obiektów Termy Cieplickie sp. z o.o.,
  • Zabezpieczenie porządku, bezpieczeństwa i czystości na terenie i obiektach,
  • Prawidłowe gospodarowanie obiektami i właściwe wykorzystywanie sprzętu,
  • Przygotowanie, monitorowanie i prowadzenie dokumentacji obiektów zgodnie z obowiązującymi przepisami i Prawem Budowlanym.
  • Opracowywanie planów rzeczowo – finansowych remontów, konserwacji i imprez,
  • Koordynacja i nadzór przy udostępnianiu obiektów,
  • Pomoc przy organizacji imprez sportowo – rekreacyjnych,
  • Wykonywanie innych zadań zleconych przez Kierownika ds. Eksploatacji,
  • Współpraca z organizacjami, stowarzyszeniami i innymi instytucjami w zakresie kultury fizycznej i turystyki,
  • Monitorowanie rynku, nowości rynkowych i trendów dotyczących funkcjonowania obiektów sportowych,
  • Nadzór nad zachowaniem standardów firmy.

  Wymagania:

  • Doświadczenie na podobnym stanowisku pracy
  • Wykształcenie minimum średnie techniczne i przynajmniej 3 letni staż pracy
  • Odpowiedni stan zdrowia,
  • Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  • Nieposzlakowana opinia,
  • Dyspozycyjność, otwartość, pozytywne nastawienie
  • Umiejętność pracy w zespole.
  • Znajomość obsługi komputera, w tym pakietów programów biurowych (arkusze kalkulacyjne, edytory tekstu, programy do prezentacji, itp.).
  • Posiadanie odpowiednich kwalifikacji i uprawnień zawodowych.
  • Posiadanie odpowiedniej motywacji do pracy i kreatywności w rozwiązywaniu problemów.
  • Rzetelność, inicjatywa i zaangażowanie w działaniu.
  • Umiejętności organizacyjne.
  • Samodzielność i dobra organizacja pracy.
  • Umiejętność pracy pod presją czasu.
  • Dyspozycyjność.
  • Prawo jazdy kategorii B.
  • Wysoka kultura osobista i miła aparycja.
  • Nie skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe.

  Dodatkowe atuty

  • Wykształcenie wyższe techniczne,
  • Znajomość programów do kosztorysowania, PZP, itp.
  • Uprawnienia budowalne, techniczne w tym szczególnie elektryczne,
  • Udokumentowany staż pracy przy organizacji imprez sportowych lub w instytucji sportowej.

  Oferujemy:

  • Samodzielną i odpowiedzialną pracę w dynamicznym zespole.
  • Możliwości rozwoju zawodowego.
  • Wynagrodzenie premiowe uzależnione od efektów i jakości pracy.
  • Niezbędne narzędzia do pracy.

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:
  Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego do dnia 23 listopada 2015 roku do godz. 15.00 na adres e-mail: marketing@termycieplickie.com

  Kandydaci zakwalifikowani do następnego etapu postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomieni telefonicznie oraz e-mailem o ich miejscu i terminie. W drugim etapie postępowania rekrutacyjnego należy dostarczyć oryginał CV i listu motywacyjnego z własnoręcznym podpisem oraz dodatkowo następujące dokumenty:

  • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
  • Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
  • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
  • Kopia prawa jazdy
  • Kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe

  Oferty niespełniające wymagań formalnych, niekompletne lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
  Informujemy że nadesłanych ofert nie zwracamy i skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

  Aby aplikować na wybrane stanowisko, prosimy wysłać CV z podanym numerem referencyjnym w tytule maila.

   

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Zbigniew Kubiela
  Publikacja dnia: 11.12.2015
  Podpisał: Zbigniew Kubiela
  Dokument z dnia: 11.12.2015
  Dokument oglądany razy: 3019
Termy Cieplickie Jelenia Góra